THWater®智慧排水监测

技术服务
当前条件:
技术服务
已选择:
关键参数 : 为定量分析降雨对示范区排水管网系统水量的影响,以污水厂北侧截污干管的流量数据为依据,以该监测点上游汇水面积(24 km2)为基准,将降雨量与降雨引起的干管流量增加量进行拟合。
support@thuwater.com
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
联系电话:010-86463977
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城8号楼6层西区清环智慧