THWater®智慧排水监测

技术服务
当前条件:
技术服务
已选择:
应用范围 : 根据旱季监测数据,对基础入渗量进行计算,并与相关标准进行比较,评估管道性能。
support@thuwater.com
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
联系电话:010-86463977
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城8号楼6层西区清环智慧