THWater®智慧排水监测

技术服务
当前条件:
技术服务
已选择:
应用范围 : 利用监测数据定量识别雨水入流量,分析降雨对区域内排水管网系统水量的影响。
support@thuwater.com
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
联系电话:010-86463977
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城8号楼6层西区清环智慧